KJENN MEG I HVERDAGEN

KOMMUNIKASJONSLØSNINGEN

ASK

Mange mennesker med kommunikasjonsvansker benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), enten i form av tegn, bilder, symboler eller gjenstander som representerer aktiviteten. Det er opp til ledsagerne rundt brukeren av ASK til å sette seg inn i hvordan han eller hun  kommuniserer, og benytte seg av det alternative språket. På den måten blir brukeren forstått.

 

LØSNINGEN

Kjenn MEG skal være en digital kommunikasjonsløsning i et slikt språkmiljø. Systemet er basert på at nettverket rundt brukeren observerer, digitalisere og systematisere brukerens uttrykk, rutiner og aktiviteter inn i brukerens unike database. Denne informasjonen blir deretter brukt i ulike samhandlingssituasjoner med brukeren for å sikre et optimalt kommunikasjonsmiljø. På denne måten sikrer Kjenn MEG at rutiner og aktiviteter blir gjennomført riktig og at brukeren blir korrekt forstått på sine uttrykk.

 

SIKRER KOMMUNIKASJONEN

Uttrykksforståelsen hos menneskene rundt brukeren vil øke på grunn av økt tilgjengelighet, raskere søk og raskere tolkninger av uttrykkene. Digitaliseringen og systematiseringen vil også sikre bedre overføringsflyt av verdifulle erfaringer mellom assistenter, fagfolk og foreldre, og at disse ikke går tapt. Dermed sikrer Kjenn MEG brukerens fremtidige kommunikasjon.

ORGANISERING

ORGANISER EN GRUPPE 

Kjenn MEG er ikke bare en applikasjon, det er også et kommunikasjonsprosjekt som hele nettverket rundt brukeren bør forplikte seg til for å oppnå optimal kvalitet på innholdet i applikasjonen. Det viktig at kunnskap om hvordan Kjenn MEG fungerer forankres tidlig i dette nettverket slik at alle forstår omfanget av arbeidet med applikasjonen.

Skap entusiasme rundt Kjenn MEG, presisere viktigheten av det å bli forstått i sin kommunikasjon, og gi folk eierskap. Vær tydelig på at de tar del i noe viktig som vil bedre brukerens livskvalitet, gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv. 

Organiser en gruppe basert på nettverket rundt brukeren. Gruppen bør bestå av mennesker som kjenner personen godt, inkludert foreldre eller verge. Med utgangspunkt i denne gruppa velges en administrator som har hovedansvaret for innholdet i Kjenn MEG. Dette bør være en person med fagutdanning (spesialpedagog, vernepleier, ergoterapaut e.l.). Bli enige om en arbeidsprosess som fungerer for alle parter i gruppen. 

HVORDAN BYGGE KJENN MEG? 

I nærgruppen, begynn med å definere de viktigste uttrykkene, rutinene og aktivitetene hos brukeren. Bruk kartleggingsmodulen i Kjenn MEG til dette arbeidet. Når disse er definert begynner arbeidet med å digitalisere og systematisere uttrykkene i applikasjonen. Personene i nettverket rundt brukeren observerer og filmer uttrykkene når de oppstår i naturlige situasjoner. Disse observasjonene lagres i Kjenn MEG sin observasjonsmodul slik at nærgruppen kan bruke underlaget i sitt kartleggingsarbeid.

 

Administrator skriver et forslag i appen til hvordan uttrykket kan beskrives, hva det betyr, og hvordan ledsager-responsen skal være. Til slutt samles gruppa for å si sin mening og utforme, samt publisere uttrykket. Når uttrykkene er ferdig publisert, vises disse fram som uttrykk slik at ledsageren kan bruke de i settingene med brukeren. Samme framgangsmåte brukes når man skal bygge opp rutine- og aktivitetsbanken i Kjenn MEG.

TILGANGSNIVÅER

ADMINISTRATOR

Administrator i Kjenn MEG er fagansvarlig for brukeren, og har derfor full systemtilgang. Med full systemtilgang kan administrator bygge Kjenn MEG fra bunnen av (Kartleggingsmodus) med nye uttrykk, rutiner og aktiviteter og publisere disse ut i systemet. Dette arbeidet utføres i samarbeid med en nærgruppe rundt brukeren. Nærgruppen kan typisk bestå av en sammensetning av ulike fagfolk (helsepersonell, pedagoger, assistenter) og nærpersoner (verge, foreldre, familie) rundt brukeren - personer som er tett på og danner et naturlig nettverk rundt brukeren. Utrykkene, rutinene og aktivitetene bygges, publiseres og evalueres i gruppen på bakgrunn av observasjoner som er gjort i nettverket rundt brukeren i samhandlingssituasjoner. Observasjonene kommer inn i Kjenn MEG via Observasjonsmodulen i systemet. På denne måten vil administrator og nærgruppen kvalitetssikre alle aktiviteter som skal publiseres ut i Kjenn MEG.

LEDSAGER

Ledsager i Kjenn MEG skal ha begrenset systemtilgang. Formålet med denne tilgangen er at systemet skal kun brukes i direkte samhandling med brukeren. Det betyr at ledsager har full tilgang til all informasjon i systemet, men uten redigerings-, publiserings- eller slettemuligheter. I samhandlingen har ledsager Kjenn MEG tilgjengelig for og kunne raskt og effektiv søke/filtrere på uttrykk som oppstår i ulike situasjoner, og dermed få en tolkning og ønsket respons fra systemet på brukerens uttrykk. Ledsager kan handle riktig på denne responsinstruksen og dermed forstå brukeren i situasjonen. Den eneste påvirkningen ledsager har på informasjonen i systemet, er gjennom Observasjonsmodulen i Kjenn MEG. Observasjoner som gjøres i samhandling sendes inn til administrator for gjennomgang og evaluering i nærgruppen. Observasjonene formidles i form av film, bilder, tekst eller andre dokumenter.

ØVRIGE

Øvrige i Kjenn MEG skal ha samme tilgangsnivå i systemet som ledsager, men for denne gruppen legger vi inn begrensninger og funksjonalitet for å stenge av deler av systemet. Dette gjør vi for å begrense risikoen for spredning av sensitive personopplysninger. «Øvrige» er en gruppe som ikke er underlagt taushetsplikt eller internkontrollrutiner slik ledsager og administrator er (fagpersoner). Administrator vil styre tilgangsnivået til uttrykk, rutiner og aktiviteter av sensitiv karakter før publisering i kartleggingsfasen. Øvrige skal kunne legge til observasjoner i systemets Observasjonsmodul

 
  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

KONTAKT

 

LifeTools AS

Dyrmyrgata 35

3611 KONGSBERG

post@lifetools.no