SØKNADSPROSESSEN

FØR DU STARTER

Det er viktig at du rådfører deg med fagfolkene og andre nærpersoner rundt den aktuelle brukeren før du går i gang med søknadsprosessen. Kjenn MEG er ikke bare en applikasjon, det er også et kommunikasjonsprosjekt som hele nettverket rundt brukeren bør forplikte seg til for å oppnå optimal kvalitet på innholdet i applikasjonen. Videre er det viktig at kunnskap om hvordan Kjenn MEG fungerer forankres tidlig i dette nettverket slik at alle forstår omfanget av arbeidet med applikasjonen. Observasjon av brukeren, kartlegging og bygging av kommunikative uttrykk, og kontinuerlig vedlikehold av disse er en tidkrevende og møysommelig prosess.

Skap entusiasme rundt Kjenn MEG, presisere viktigheten av det å bli forstått i sin kommunikasjon, og gi folk eierskap. Vær tydelig på at de tar del i noe viktig som vil bedre brukerens livskvalitet, gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv.  

For mer informasjon om arbeidet med Kjenn MEG, nettverk og nærgruppe, klikk her

BRUKERENS PERSPEKTIV

Skriv søknaden personlig. Sett deg inn i brukerens perspektiv og beskriv hans eller hennes behov for en mer forutsigbar og trygg hverdag med riktig kvalitet i kommunikasjon og samhandling. På hvilken måte vil Kjenn MEG gjøre en forskjell for denne personens livskvalitet?

 

Vårt hovedmål med Kjenn MEG er at applikasjonen skal være en direkte forlengelse av brukerens kommunikasjon - en protese for brukerens kommunikative uttrykk. Denne vinklingen er viktig å ha i søknadsteksten. Bruk videre punktene under for å bevisstgjøre deg på kvalitetene av å bli forstått i egen kommunikasjon:  

 • gir opplevelse av mestring. Mestring stimulerer til å fortsette og kommunisere

 • gir økt livsglede, utfoldelse og mulighet for å bli inkludert i miljøet

 • styrker "Jeg-et". Dette bidrar til økt selvtillit, selvfølelse og en positiv identitetsdannelse.

 • gir respekt for det du eier, nemlig uttrykket ditt!

 • gir deg bedre livskvalitet gjennom mer oversikt og helhet i hverdagen din

MENNESKEVERDPERSPEKTIVET

«At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt»

Ta inn og kjenn på virkeligheten i det å ha et behov som ikke blir møtt fordi mottageren ikke er i stand til å forstå behovet. Det er her kjernen ligger, og dette perspektivet må reflekteres i søknaden. Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker, det er en menneskerett. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli møtt riktig på sin kommunikasjon skaper stor frustrasjon, og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre. 

SØKNADEN

Mange mennesker som søker Kjenn MEG har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden. For de som har prøvd disse ulike løsninger og ikke lykkes, fortjener fortsatt en løsning, et system som kan gi dem et språk basert på det de kan- egne uttrykk. Kjenn MEG spiller en viktig rolle her. Kjenn MEG styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med størst utfordring knyttet til kommunikasjon.  

Vi anbefaler at du rådfører deg med ditt lokale hjelpemiddelkontor eller din regionale hjelpemiddelsentral for mer informasjon og riktig veiledning i forhold til søknadsprosessen og hvordan Kjenn MEG fungerer.

 

For mer informasjon se Hjelpemiddeldatabasen.no. For informasjon om NAV Hjelpemiddelsentralen klikk her.

TIPS & RÅD

 • Gjør nødvendig utredelse eller innhent uttalelse fra PPT eller liknede om utfordringer knyttet til brukerens kommunikasjon, og behovet for en kommunikasjonsløsning.

 • Brukeren er ofte på et tidlig nivå i sin kommunikasjon. Her er personlige uttrykk det sentrale. Synliggjør at Kjenn MEG vil bidra til å systematisere disse uttrykkene, slik at det blir brukerens språk i et helt livsløp.

 • Tydeliggjør brukerens utfordringer knyttet til kognisjon, og at dette hindrer brukeren å benytte seg av tradisjonelle kommunikasjonsløsninger for å gjøre seg forstått. Kjenn MEG krever ikke at brukeren trenger å lære seg systemet.  

 • Vær tydelig på at Kjenn MEG skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon - en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.

 • Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk. Se punktene over. 

 • Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer - utøke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon. Vektlegg dette!

 • Synliggjør behovet for struktur, oversikt og trygge rammer i brukerens hverdag. Kjenn MEG bidrar til dette gjennom rutine-/aktivitetsbanken, og disse koblet opp mot uttrykkene.

 • Tydeliggjør viktigheten av lik respons fra nettverket rundt brukeren. Mange hender + lik respons = mer forutsigbarhet og tryggere hverdag.  

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

NAV HMS-ARTIKKELNUMMER: 239526 

KLASSIFISERING: Samtalehjelpemidler med dynamisk display

 • Facebook - Black Circle
 • Vimeo - Black Circle
 • YouTube - Black Circle